Κρατικά αναγνωρισμένοι Οργανισμοί

Το RadioPro.gr αναπαράγει μουσική από το ρεπερτόριο δύο (2) διεθνών Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων:

Α. Από το ρεπερτόριο του κρατικά αναγνωρισμένου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) RadioPro Ltd, που είναι επίσημα αναρτημένος στον ιστότοπο του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και μέχρι το μετασχηματισμό του σε ΟΣΔ λειτούργησε στην Ελλάδα και την Κύπρο ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (Α.Ο.Δ.) Δικαιωμάτων Μουσικής. Πλέον, ο RadioPro Ltd αποτελεί το μοναδικό μέχρι σήμερα αναρτημένο στον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας αλλοδαπό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και προχώρησε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, παράγραφος 7 του Νόμου 4481/2017.

Άρθρο 4, παράγραφος 7 Ν. 4481/2017: Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να απαιτείται να λάβουν άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή στον ΟΠΙ και προσκομίσουν πιστοποιητικά εγγραφής και αδειοδότησης, από τα οποία να προκύπτει η εγκατάστασή τους στο κράτος – μέλος, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο του κράτους αυτού. Επίσης, γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.

Η Εξώδικη Δήλωση – Γνωστοποίηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης RadioPro Ltd προς τον Ο.Π.Ι. με την οποία ο Βρετανικός Ο.Σ.Δ. κοινοποίησε την πρόθεση του να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική επικράτεια, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος του Ν. 4481/2017.

Β. Από το ρεπερτόριο του κρατικά αναγνωρισμένου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) RadioPro Rights Management Limited, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ιρλανδία, λειτουργεί με την Επίσημη Άδεια από τον Επόπτη της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο των Φορέων Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ιρλανδίας. Ο ΟΣΔ RadioPro Rights Management Limited προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ολο΄κληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και παράλληλα εκδίδει πολυεδαφίκες άδειες για τα επιγραμμικά δικαιώματα των μουσικών έργων του ρεπερτορίου του. Ο ΟΣΔ RadioPro Rights Management Limited δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο, αφού έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος 7 του Νόμου 4481/2017.

Η Εξώδικη Δήλωση – Γνωστοποίηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) RadioPro Rights Management Limited προς τον Ο.Π.Ι. με την οποία ο Ιρλανδικός Ο.Σ.Δ. κοινοποίησε την πρόθεση του να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική επικράτεια, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος του Ν. 4481/2017.

Αποφύγετε λάθη που θα πληρώσετε ακριβά!

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ο Όμιλος μας δεν έχει την παραμικρή σχέση με εταιρείες που υποστηρίζουν λανθασμένα ότι διαχειρίζονται εντός Ελλάδας συγγενικά δικαιώματα μουσικής, καταβάλλοντας αμοιβές για τα δικαιώματα αυτά απευθείας στους καλλιτέχνες, παραβιάζοντας ουσιαστικά την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται από την ελληνική Νομοθεσία. Μόνο Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) όπως ο RadioPro έχουν το δικαίωμα αυτό!

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε εταιρείες που υποστηρίζουν ψευδώς ότι αναπαράγουν μουσική Creative Commons (η εμπορική χρήση της μουσικής με άδειες Creiate Commons δεν προβλέπεται στην Ελληνική Νομοθεσία!) ή έχουν δημιουργήσει «ιδιωτικές μουσικές βιβλιοθήκες» για τη δημόσια εκτέλεση των οποίων δήθεν δεν οφείλονται αμοιβές στον GEA, οδηγώντας τους πελάτες τους σε καταστρατήγηση του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 και πιθανές δικαστικές καταδίκες.

Νόμιμη μουσική για καταστήματα με το RadioPro.gr

Ποιοτική μουσική σε κατηγοριοποιημένα κανάλια

Ο Όμιλος μας περιλαμβάνει τη μοναδική νόμιμη λύση https://www.RadioPro.gr για μουσική σε καταστήματα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αμοιβών σε PRS (ο αγγλικός οργανισμός πλέον δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα), ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ, ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση και G.E.A. (Grammo – Ερατώ – Απόλλων).

Επιπλέον, σας συμβουλεύουμε να προχωρείτε σε άμεση κάλυψη της επιχείρησής σας για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, χωρίς κενά διαστήματα, αφού η παύση πληρωμών δικαιωμάτων μουσικής συνεπάγεται βαρύτατες κυρώσεις για τους χρήστες, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας http://opi.gr/images/press_releases/28.02.2017_el.pdf

Το RadioPro.gr είναι νόμιμη υπηρεσία αναπαραγωγής μουσικής ανεξάρτητων δημιουργών στην Ελλάδα, χωρίς να έχει την παραμικρή σχέση με ερασιτεχνικούς παρόχους μουσικής που δραστηριοποιούνται παράνομα στην ελληνική αγορά.

Η μουσική που χρησιμοποιούμε προέρχεται από πολλαπλές πηγές και τα μουσικά έργα συνδυάζονται με αυστηρά κριτήρια επιλογής σε εξειδικευμένα κανάλια, που προσφέρουν σε εσάς και τους πελάτες σας τον καλύτερο background ήχο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε φροντίσει η αναπαραγωγή της μουσικής μας σε κοινόχρηστους χώρους και καταστήματα στην Ελλάδα να είναι νόμιμη, χωρίς να πληρώνετε δικαιώματα σε ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ, ΑΕΠΙ, PRS, Αυτοδιαχείρηση, Grammo, Ερατώ, Απόλλων (GEA) ή οποιονδήποτε άλλον..

Για αυτό συνδυάζουμε μουσική από:

  • καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τον κρατικά αναγνωρισμένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων Μουσικής που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας με βάση τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4481/2017, και εντός της Κυπριακής επικράτειας με βάση τις διατάξεις του νόμου 65(Ι)/2017.
  • μουσικά έργα των οποίων έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα μετά από ενδελεχή έρευνα.
  • μουσικά έργα των οποίων μοναδικός δικαιούχος των δικαιωμάτων τους είναι ο αμερικανικός μουσικός πάροχος RadioPro LLC.
  • δημιουργούς που έχουν εμπιστευτεί την αμερικανική εταιρεία RadioPro LLC, σεβόμενοι τη μη κυκλοφορία της μουσικής τους εντός 30 ημερών στις χώρες που κύρωσαν τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης της 26ης Οκτωβρίου 1961 “περί προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης”.

Το RadioPro.gr παίζει την καλύτερη μουσική για την επιχείρησή σας, στη πλέον συμφέρουσα τιμή και με κρατική αναγνώριση. Η επιλογή και η ευθύνη είναι δική σας.